информацияgreen card usaгрин карта сшаиммиграция в сшапереезд в сшагринкарта официальновид на жительство сшавид на жительство сшапаспорт сшаrnmail.ru


O.Е . BoЕЎko Buha

JAVNE NABAVKE

Kategorija: Uncategorised Objavljeno utorak, 05 april 2016 Autor ivanje

 

 

             ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО БУХА“  ИВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        децембар2015. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

 

 

Одељак 

Назив одељка 

Страна 

I 

Предмет уређивања 

3 

II 

Основне одредбе 

3 

III 

Начин планирања набавки 

5 

IV 

Циљеви поступка јавне набавке 

12 

V 

Достављање, пријем писмена и комуникација у пословима јавнихнабавки 

12 

VI 

Спровођење поступка јавне набавке 

14 

VII 

Овлашћења и одговорности у поступку јавне набавке 

19 

VIII 

Начин обезбеђивања конкуренције  

21 

IX 

Начин поступања у циљу заштите података и одређивање поверљивости 

21 

X 

Набавке на које се закон не примењује 

23 

XI 

Контрола јавних набавки  

23 

XII 

Начин праћења извршења уговора о јавној набавци  

25 

XIII 

Усавршавање запослених који обављају послове јавних набавки 

31 

XIV 

Завршна одредба 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15),а у складу саПравилникомо садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца(„Службени гласник РС”, број 83/15)Школски одбор Основне школе „Бошко Буха“ Ивање, на сседници одржаној дана  22.12.2015. године, доноси 

 

  

ПРАВИЛНИК 

о ближем уређивању поступка јавне набавке 

 

 

Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује начин планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Основне школе „Бошко Буха“ Ивање. 

Правилником се уређује начин обављања послова јавних набавки у складу са  законом којим се уређују јавне набавке (у даљем тексту: Закон), а нарочито се уређује начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.  

 

 

Основне одредбе 

 

Члан 2. 

Примена 

 

Овај правилник  се примењује у Основној школи „Бошко Буха“ Ивање,за спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних набавки.   

 

 

Члан 3. 

Појмови 

 

Јавном набавкомсматрасеприбављањедобараилиуслугаилиуступањеизвођењарадова, у складу сапрописимакојимасеуређујујавненабавке и овим правилником. 

Набавка која је изузета од примене Закона је набавка предмета набавке, који је такође потребан за обављање делатности  Основне школе Бошко Буха“ Ивање, а на коју се не примењују одредбе Закона. 

Послови јавних набавкису: планирање јавне набавке; спровођење поступка јавне набавке, укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку; израда конкурсне документације; израда аката у поступку јавне набавке; израда уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке; сви други послови који су повезани са поступком јавне набавке. 

План јавних набавки је годишњи план јавних набавки наручиоцакоје ће наручилац спроводити у току календарске године и који садржи податке из члана 51. Закона и подзаконског акта којим се уређује форма плана јавних набавки и начин објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки. 

Понуђачје лице које у поступку јавне набавке понуди добра,пружање услуга или извођење радова. 

Добављачјепонуђачсакојимјезакљученоквирниспоразумилиуговор о јавнојнабавци. 

Уговор о јавнојнабавцијетеретниуговорзакључен у писанојилиелектронскојформиизмеђуједногиливишепонуђачаи једногиливишенаручилаца, којизапредметиманабавкудобара, пружањеуслугаилиизвођењерадова.  

Уговор о јавној набавци (у даљем тексту: уговор) се закључујенакон спроведеног отвореног и рестриктивног поступка, а може да се закључи и након спроведеног квалификационог поступка, преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда, преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, конкурентног дијалога, конкурса за дизајни поступка јавне набавке мале вредности, ако су за то испуњени Законом прописаниуслови 

 

 

 

Члан 4 

Циљеви правилника  

Циљ правилника је да се набавке спроводе у складу са Законом, да се обезбеди једнакост, конкуренција и заштита понуђача од било ког вида дискриминације, да се обезбеди благовремено прибављање добара, услуга и радова уз најниже трошкове и у складу са објективним потребама школе. 

Општи циљеви овог правилника су: 

 1. јасно и прецизно уређивање и усклађивање обављања свих послова јавних набавки, а нарочито планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама; 

 1. утврђивање обавезе писане комуникације у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки; 

 1. евидентирање свих радњи и аката током планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавним набавкама; 

 1. уређивање овлашћења и одговорности у свим фазама јавних набавки; 

 1. контрола планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки; 

 1. дефинисање услова и начинапрофесионализацијеи усавршавањазапослених који обављају послове јавних набавки, са циљем правилног, ефикасног и економичног обављања послова из области јавних набавки;  

 1. дефинисање општих мера за спречавање корупције у јавним набавкама.  

Начин планирања набавки 

 

Члан 5. 

Правилникoм се уређују поступакпланирања набавки, рокови израде и доношења плана јавних набавкии измена плана јавних набавки, овлашћења и одговорност организационих јединица, односно лица која учествују у планирању, као и друга питања од значаја за поступак планирања набавки 

 

Члан 6. 

План јавних набавки доноси се на годишњем нивоу и садржи обавезне елементе одређене Законом и подзаконским актом.   

План јавних набавки доноси надлежни орган наручиоцадо __. __. за текућу годину, поштујући правила о његовом сачињавању и објављивању на Порталу јавних набавки која су прописана Законом и подзаконским актом.  

Поред плана јавних набавки из става 1. овог члана, наручилац посебно планира и набавке на које се Закон не примењује из члана 7, 7а, 39.став 2, 122. и 128. Закона, односно припрема посебан план изузетих набавки који садржи податке о укупној вредности набавки по сваком основу за изузеће. 

 

Критеријуми за планирање набавки  

 

Члан 7. 

Критеријуми који се примењују за планирање сваке набавке су:  

 1. да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности и у складу са планираним циљевима који су дефинисани у релевантним документима (прописи, стандарди, годишњи програми пословања, усвојене стратегије и акциони планови...) 

 1. да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке  одговарају стварним потребама наручиоца; 

 1. да ли је процењена вредност набавке одговарајућа с обзиром на циљеве набавке, а имајући у виду техничке спецификације,неопходне количине и стање на тржишту (цена и остали услови набавке); 

 1. да ли набавка има за последицу стварање додатних трошкова, колика је висина и каква је природа тих трошкова и да ли је као таква исплатива;     

 1. да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потребе и које су предности и недостаци тих решења у односу на постојеће;  

 1. стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са потрошњом добара (дневно, месечно, квартално, годишње и сл);  

 1. прикупљање и анализа постојећих информација и база података о добављачима и закљученим уговорима; 

 1. праћење и поређење трошковаодржавања и коришћења постојеће опреме у односу на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта постојеће опреме и сл;  

 1. трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке, трошкови употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након употребе);    

 1. ризици и трошкови у случају неспровођења поступка набавке, као и трошкови алтернативних решења 

 

Начин исказивања потреба, провера исказаних потреба и утврђивање стварних потреба предмета набавке 

 

Члан 8. 

Организациона јединица која је задужена за координацију поступка планирања (у даљем тексту: носилац планирања), пре почетка поступка пријављивања потреба за предметима набавки, доставља осталим учесницима инструкције за планирање.  

 

Члан 9.  

Инструкцијесе израђују у складу са усвојеним планом развоја и садрже методологију за утврђивање и исказивање потреба за предметима набавки, као и критеријуме и мерила који су од значаја за одређивање редоследа приоритета набавки, оцену оправданости исказаних потреба и процену вредности набавке.   

Инструкцијама се одређују полазни елементи за планирање потреба који се базирају на: подацима о извршеним набавкама, стању залиха и очекиваним променама у вршењу појединих пословних активности у складу са развојним циљевима, као и релевантни подаци у вези са пројекцијом макроекономских и других релевантних тржишних кретања у планској години.  

Инструкцијама се унифицира и стандардизује исказивање потребе за одређеним добрима, услугама и радовима иодређујесе којаорганизациона јединица планира које предмете набавки.  

 

                                                  Члан 10. 

Поступак планирања организационе јединице почињу утврђивањем стварних потреба за предметима набавки, које су неопходне за обављање редовних активности из делокруга и које су у складу са постављеним циљевима.  

Стварне потребе за добрима, услугама и радовима које треба набавити организационе јединице одређују у складу са критеријумима за планирање набавки. 

 

Члан 11. 

Проверу да ли су исказане потребе у складу са критеријумима за планирање набавки врши носилац планирања.  

Након извршене провере, носилац планирања обавештава организационе јединице о свим уоченим неслагањима потреба са критеријумима за планирање набавки.    

 

Члан 12 

Након пријема обавештења из члана 12. Правилника, организационе јединице врше неопходне исправке и утврђују стварну потребу за сваку појединачну набавку, о чему обавештавају носиоца планирања.    

 

Правила и начин одређивања предмета набавке и  

техничких спецификација предмета набавке  

 

Члан 13. 

Предмет набавке су добра, услуге или радови који су одређени у складу са Законом и Општим речником набавки.  

Техничким спецификацијама се предмет набавке одређује у складу са Законом и критеријумима за планирање набавки, тако да се предмет набавке опише на једноставан, јасан, објективан, разумљив и логично структуиран начин.  

 

 

Правила и начин одређивања процењене вредности јавне набавке  

 

Члан 14. 

Процењена вредност јавне набавке одређује се у складу са техничким спецификацијама утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, а као резултат претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке испроведеног истраживања тржишта. 

Приликом одређивања процењене вредности јавне набавке неможесе одређиватипроцењенавредностјавненабавке, нитисе можеделитиистоврснајавнанабавканавишенабавки с намеромизбегавањаприменеЗаконаилиправилаoдређивањаврстепоступка у односунапроцењенувредностјавненабавке. Истоврснајавнанабавкајенабавкакојаимаистуилисличнунамену, причемуистипонуђачи у односунаприродуделатностикојуобављајумогудајеиспуне. 

 

Начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке  

 

Члан 15. 

Организационе јединице испитују и истражују тржиште сваког појединачног предмета набавке, и то тако што:испитују степен развијености тржишта, упоређују цене више потенцијалних понуђача, прате квалитет, период гаранције, начин и трошкове одржавања, рокове испоруке, постојеће прописе и стандарде, могућности на тржишту за задовољавање потреба наручиоца на другачији начин и др.   

Организационе јединице испитују и истражују тржиште на неки од следећих начина:  

испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке (постојеће информације и базе података о добављачима и уговорима) 

-  истраживањемпутем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки, сајтови других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву релевантних информација о тржишним кретањима...);   

испитивање искустава других наручилаца;  

-  примарно сакупљање података (анкете, упитници...) 

- на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно.     

 

 

Одређивање одговарајуће врсте поступка јавне набавке и  

утврђивање истоврсности добара, услуга и радова  

 

 Члан 16. 

Носилац планирања, након утврђивања списка свих предмета набавки,одређује укупну процењену вредност истоврсних предмета набавке на нивоу читавог наручиоца. 

Носилац планирања одређује врсту поступка за сваки предмет јавне набавке, у складу са укупном процењеном вредношћу истоврсног предмета набавке, и у складу са другим одредбама Закона, те основаност изузећа од примене Закона у складу са чл. 7, 7а, 39. став 2., 122. и 128. Закона. 

У складу са претходно дефинисаном врстом поступка, носилац планирања обједињује истоврсна добра, услуге и радове у јединствени поступак, где год је то могуће,имајући у виду динамику потреба и плаћања. 

 

Начин одређивања периода на који се уговор о  јавној набавци закључује 

 

Члан 17. 

Организационе јединице одређују период на који се уговор о јавној набавци закључује, у складу са важећим прописима и реалним потребама наручиоца, начелом економичности и ефикасности, а као резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке.  

    

Одређивање динамике покретања поступка јавне набавке  

 

Члан 18. 

Динамику покретања поступака јавних набавки одређује носилац планирања, у складу са претходно дефинисаним оквирним датумима закључења уговора, а имајући у виду врсту поступка јавне набавке који се спроводи за сваки предмет набавке, објективне рокове за припрему и достављање понуда, као и прописане рокове за захтев за заштиту права.  

 

Испитивање оправданости резервисане јавне набавке 

 

Члан 19. 

Организационе јединице, као резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке, одређују да ли је оправдано (могуће или објективно)спровести резервисану јавну набавку.  

 

Израда и доношење плана јавних набавки 

 

Члан 20. 

Обавезе и овлашћења (одговорности) учесника у планирању су дефинисани тако што у предвиђеном року: 

носилац планирања израђује и доставља инструкције за планирањесвим организационим јединицама са стандардизованим обрасцима и табелама  за пријављивање потреба и обавештава организационе јединице о року за  пријављивање потреба; 

организационе јединице утврђују и исказују потребе за предметима набавкирганизационе јединице морају доставити описе предмета набавки, количине, процену вредности набавке, као и образложења која су од значаја за оцену оправданости, процену приоритета набавке, као и одређивање врсте поступка јавне набавке, односно основа за изузеће од примене Закона);  

организационе јединице достављају носиоцу планирања документ са 

исказаним потребама; 

носилац планирања проверава исказане потребе(врши формалну, рачунску и логичку контролу предложених предмета, количина, процењене вредности, приоритета набавки као и осталих података,и предлаже њихове исправке) и о томе обавештава организационе јединице; 

– организационе јединице врше неопходне исправке и  утврђују стварне потребе за предметима набавки и о томе достављајудокумент носиоцу планирања; 

 • носилац  планирања обједињује потребе на нивоу наручиоца и  

доставља документ обједињених потреба организационој јединици задуженој за контролу јавних набавки; 

организациона јединица задужена за контролу разматра усклађеност пријављених потреба предмета набавки са стварним потребама наручиоца, а пре свега са стратешким приоритетима, усвојеним оперативним циљевима и одобреним пројектима и оцењује оправданост пријављених потреба.Служба за контролу може од учесника у планирању и носиоца планирања захтевати додатна објашњења и измене планираних предмета набавке, количина, процењене вредности, редоследа приоритета идр.; 

  носилац планирања врши усклађивања у складу са препорукама  организационе јединице за контролу јавних набавки, и сачињава Нацрт плана јавних набавки на нивоу наручиоца, у складу са Законом иподзаконским актом; 

– носилац планирања сачињава и Нацрт плана набавки на које се Закон не примењује из члана 7, 7а, 39.став 2, 122. и 128. Закона, који садржи податке о предмету набавке, процењеној вредности и основу за изузеће. 

носилац планирања доставља Нацрт плана јавних набавки иНацрт плана набавки на које се Закон не примењује из члана 7, 7а, 39.став 2, 122. и 128. Закона, организационој јединици у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија ради усаглашавања са буџетом Републике Србије, територијалне аутономије, локалне самоуправе или финансијским планом наручиоца; 

– организациона јединица у чијем су делокругу  послови рачуноводства и финансија разматра усаглашеност Нацрта плана јавних набавки иНацрт плана набавки на које се Закон не примењује из члана 7, 7а, 39.став 2, 122. и 128. Закона, са расположивим средствима из нацрта финансијског плана или нацртом буџета Републике Србије,територијалне аутономије, локалне самоуправе и обавештава Руководиоца наручиоца иорганизациону јединицу задуженуза контролу, о потреби усклађивања.  

 

 

 

Усаглашавање са нацртом финансијског плана  

и израда Предлога плана јавних набавки  

 

Члан 21. 

 Обавезе и овлашћења учесника у планирањуу овој фази су дефинисани тако што у предвиђеном року:  

носилац планирања на основу реда приоритета набавки, критеријума и мерила унапред одређених инструкцијама за планирање, доставља организационим јединицамаобразложени предлог потребних корекција Нацрта плана јавних набавкии Нацрт плана набавки на које се Закон не примењује из члана 7, 7а, 39.став 2, 122. и 128. Закона, ради усклађивања 

– организационе јединице достављају предлоге корекција Нацрта плана јавних набавкии Нацрт плана набавки на које се Закон не примењује из члана 7, 7а, 39.став 2, 122. и 128. Закона, носиоцу планирања 

носилац планирања уноси корекције Нацрта плана јанихнабавки и Нацрт плана набавки на које се Закон не примењује из члана 7, 7а, 39.став 2, 122. и 128. Закона, тенакон усклађивања припрема Предлог плана јавних набавки и Предлог плана набавки на које се Закон не примењује из члана 7, 7а, 39.став 2, 122. и 128. Закона, који доставља руководиоцу наручиоца и организационој јединици задуженој за контролу. 

 

Члан 22.  

 

Одговорно лице доноси годишњи план јавних набавки. 

На основу утврђених набавки на које се не применује Закон у складу са чл. 7, 7а, 39. став 2., 122. и 128. Закона, на предлог носиоца планирања  одговорно лице усваја План набавки на које се Закон не примењује, који садржи податке о укупној вредности набавке по сваком основу за изузеће. 

 

 

Члан 23 

План јавних набавки носилац планирања објављује наПорталујавнихнабавки у рокуоддесетданаоддана доношења, и истовремено доставља организационим јединицама које учествују у планирању и организационој јединици задуженој за контролу јавних набавки.   

 

Члан 24 

Измене и допуне плана јавних набавки доносе се у поступку који је прописан за доношење плана јавних набавки иносилац планирања их објављује наПорталујавнихнабавки у рокуоддесетданаоддана доношења.  

 

 

Циљеви поступка јавне набавке    

 

Члан 25. 

У поступку јавне набавке морају бити остварени циљеви поступка јавне набавке, који се односе на:  

 1. целисходност и оправданост јавне набавке прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета и потребних количина, за задовољавање стварних потреба наручиоца на ефикасан, економичан и ефективан начин;  

 1. економично и ефикасно трошење јавних средстава – принцип „вредност за новац“, односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по најповољнијој цени;  

 1. ефективност (успешност) – степен до кога су постигнути постављени циљеви, као и однос између планираних и остварених ефеката одређене набавке; 

 1. транспарентно трошење јавних средстава;  

 1. обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку јавне набавке; 

 1. заштиту животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности;  

 1. благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке за потребе несметаног одвијања процеса рада наручиоца и благовременог задовољавања потреба осталих корисника.  

 

Достављање, пријем писмена и комуникација у пословима јавних набавки 

 

Члан26. 

Достављање, пријем, кретање и евидентирање понуда, пријава и других писмена у вези са поступком јавне набавке и обављањем послова јавних набавки (планирање, спровођење поступка и извршење уговора о јавној набавци), обавља се преко писарнице, у којој се поштаприма, отвараи прегледа, заводи, распоређује и достављаорганизационимјединицама. 

Послове у писарнициобављаорганизационајединица ускладусаопштимактом о унутрашњојорганизацији. 

Експедицијаједеописарнице у којојсепоштапримаодорганизационихјединицарадиотпремањазаземљу и иностранство иводиевиденција о отпремљенојпошти. 

 

Члан27.  

У писарниципоштупримазапосленизадужензапријемпоште, у складу с распоредомрадногвремена. 

Примљенапоштазаводисе у одговарајућојевиденцијиистогданакадјепримљена иподдатумомподкојимјепримљенаи одмах се достављаурад. 

Примљене понуде у поступку јавне набавке, измене и допуне понуде, заводе се у тренутку пријема и насвакојпонуди, односно измени или допуни понуде, обавезно се мора назначитидатум и тачно времепријема 

Уколико запослени из става 1. овог члана утврди неправилности приликом пријема понуде [нпр. понуда није означена као понуда па је отворена, достављена је отворена или оштећена коверта и сл], дужан је да о томе сачини белешку и достави је Служби за набавке, односно председнику комисије за јавну набавку.     

Примљене понуде чува [наручилац одређује посебно место чувања понудадо момента отварања понуда] у затвореним ковертама до отварања понуда када их предаје комисији за јавну набавку.  

Пријемпонудапотврђујесепотписомпредседникакомисије за јавну набавку или члана комисије, у посебнојевиденцији о примљенимпонудама.  

Организациона јединица у којој се обављају послови писарнице и Служба набавке, као и сви запослени који су имали увид у податке о достављеним понудама, дужни су да чувају као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  

 

 

Члан28. 

Електронскупошту друга лица достављајунаимејладресекојесуодређенезапријемпоште у електронскомобликуилинадругиначин, у складусазакономилипосебнимпрописом. 

Акосеприпријему, прегледуилиотварањуелектронскепоштеутврденеправилностиилидругиразлозикојионемогућавајупоступањепоовојпошти (нпр. недостатакосновнихподатаказаидентификацијупошиљаоцаимена и презименаилиадресе, немогућностприступасадржајупоруке,форматпорукекојинијепрописан, подацикојинедостају и сл.), тапоштасепрекоимејлналогавраћапошиљаоцу, узнавођењеразлогавраћања. 

Запослениједужандаписарници (или организационој јединици, у складу са правилима о канцеларијском пословању)безодлагањадостави, радизавођења, свуелектронскупоштукојујеупотребомимејлналогаилинадругиодговарајућиначиннепосреднопримиооддругихлица, а којасадржиактекојимасе у организационојјединици у којојјеонраспоређенпокреће, допуњава, мења,прекидаилизавршаванекаслужбенарадња, односнопословнаактивност. 

Потврда о пријемуелектронскепоштеиздајесекоришћењемимејлналога (корисничке адресе)илинадругипогоданначин.  

 

 

Члан 29. 

Сва акта у поступку јавне набавке потписује руководилац наручиоца, а парафира руководилац уже унутрашње јединице и лице које је обрађивало предмет, изузев аката које у складу са одредбама Закона потписује комисија за јавну набавку.  

 

 

Спровођење поступка јавне набавке  

 

Захтев за покретање поступка јавне набавке  

 

Члан 30 

Захтев за покретање поступка јавне набавке подноси организационајединицакојајекорисникнабавке, односноорганизационајединицакојајеовлашћена за подношењезахтева(у даљем тексту: подносилац захтева) 

Захтев из става 1. овогчланаподноси се уколико је јавна набавка предвиђена Планом јавнихнабавки наручиоца. за текућу годину.   

Захтев из става 1. овогчланаподноси сеорганизационојјединици у чијемједелокругуспровођењепоступакајавних набавки (у даљем тексту: служба набавке), у року за покретање поступка којијеодређен Планом јавнихнабавки.  

Подносилацзахтеваподноси захтев из става 1. овогчлана, на обрасцукоји чини саставнидеоовогправилника 

Подносилацзахтевадужанје да одредипредмет јавне набавке, процењену вредност, техничке спецификације, квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, техничке прописе и стандарде који се примењују, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и слично, одржавање, гарантни рок, тако да не користи дискриминаторске услове и техничке спецификације.   

 

Члан 31 

Подносилацзахтева уз захтевза покретање поступка јавне набавке, достављаобразложење за покретањепреговарачког поступка без објављивањапозива за подношењепонуда и потребнедоказе, уколикосматра да су испуњени Законом прописаниуслови за покретањеовеврсте поступка.  

Служба набавке упућујеУправи за јавне набавке захтев за добијањемишљења о основаностиприменепреговарачког поступка без објављивањапозива за подношењепонуда, о чему обавештаваподносиоцазахтева 

 

 

Члан 32 

По пријемузахтеваза покретање поступка јавне набавке, Служба набавке дужна је дапровери да ли исти садржи све утврђене елементе, а нарочито да ли је јавна набавка предвиђена Планом јавнихнабавки наручиоца.  

Уколикоподнетизахтевсадржи недостатке, односно не садржисвепотребнеелементе, исти се без одлагањавраћаподносиоцузахтева на исправку и допуну, која мора битиучињена у најкраћеммогућем року.  

Уколикоподнетизахтевсадржисвенеопходнеелементе, захтев се доставља на одобрењеовлашћеном лицу наручиоца, којипотписује и овераваподнетизахтев 

 

Начин поступања по одобреном захтеву за покретање поступка јавне набавке 

 

Члан 33. 

На основу одобреногзахтева, служба набавке без одлагањасачињава предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке и предлог решења о образовањукомисије за јавну набавку, којисадржесвепотребнеелементепрописане Законом.  

Образацодлуке и образацрешења из става 1. овогчланачине саставнидеоовогправилника 

Наодлуку и решење из става 1. овогчланапарафирањем се саглашава[навести ко у складу са организационом структуром парафира наведена акта]. Одлука и решење се,заједносазахтевом за покретање поступка јавне набавке и осталомпратећомдокументацијом, достављајуруководиоцунаручиоца на потпис 

 

Начин именовања чланова комисије за јавну набавку, односно лица која спроводе поступак јавне набавке 

 

Члан 34 

Комисија за јавну набавку има најмање три члана од којихјеједанслужбеник за јавне набавке или лице састеченимобразовањем на правномфакултету, на студијамадругогстепена (дипломскеакадемскестудије - мастер, специјалистичкеакадемскестудије, специјалистичкеструковнестудије), односно на основнимстудијама у трајању од најмањечетири године. 

Решењем се именују и заменицичлановакомисије 

У поступцимајавних набавки добара, услуга или радовачијајепроцењенавредноствећа од троструког износа вредности горњег лимита јавне набавке мале вредности, службеник за јавне набавке мора битичланКомисије. 

За чланакомисијеможебити именован службеник за јавне набавке и у поступцимајавних набавки добара, услуга или радовачијајепроцењенавредностмања од вредности утврђене ставом 3. овогчлана 

Члановикомисијеименују се из редазапослених у служби набавке и корисника набавке, а могу битиименовани и чланови из других организационихјединицауколико за то постојиобјективна потреба.  

За члановекомисије се именују лица којаимајуодговарајућестручнообразовање из области из којеје предмет јавне набавке.  

Аконаручилац нема запослено лице којеимаодговарајућестручнообразовање из области из којеје предмет јавне набавке, у комисију се можеименовати лице којенијезапослено код наручица. 

У комисију се не могу именовати лица која могу бити у сукобу интереса за предмет јавне набавке. 

Накондоношењарешења, члановикомисијепотписујуизјавукојомпотврђују да у предметнојјавнојнабавцинису у сукобу интереса. 

 

Начин пружања стручне помоћи комисији, односно лицима која спроводе поступак јавне набавке 

 

Члан 35 

Свеорганизационејединицедужне су да у оквирусвојенадлежностипружестручнупомоћкомисији 

У случају потребе за стручномпомоћи, комисија се писаним путем обраћанадлежнојорганизационојјединици. 

Организационајединица од којејезатраженастручнапомоћкомисије, дужнаје да писаним путем одговори на захтевкомисије, у року којиодређујекомисија, а у складу сапрописанимроковима за поступање 

Уколикоорганизационајединица не одговорикомисији или не одговори у року, комисијаобавештаваовлашћено лице наручиоца, којићепредузетисвепотребне мере предвиђенепозитивнимпрописима за непоштовањераднихобавеза 

 

Начин поступања у току израде конкурсне документације  

 

Члан 36. 

Комисија за јавну набавку припрема конкурсну документацију, на начин утврђен Законом и подзаконским актима који уређују област јавних набавки, тако да понуђачи на основу исте могу да припреме прихватљиву и одговарајућу понуду.  

Конкурсна документација мора да садржи елементе прописане подзаконским актом којим су уређени обавезни елементи конкурсне документације у поступцима јавних набавки. 

Конкурсна документација мора бити потписана од стране комисије најкасније до дана објављивања.  

Комисија је дужна да, у складу са Законом, подзаконским актима, одлуком о покретању поступка и решењем којим је образована, спроведе све радње потребне за реализацију јавне набавке.  

 

Додатне информације или појашњења и  

измене и допуне конкурсне документације  

 

Члан 37.  

Додатне информације или појашњења и потребне измене и допуне конкурсне документације, сачињава комисија за јавну набавку. 

 

Објављивање у поступку јавне набавке  

 

Члан 38.  

Објављивање огласа о јавној набавци, конкурсне документације и других аката у поступку јавне набавке врши Служба набавке за потребе комисије за јавну набавку, у складу са Законом.  

 

Отварање понуда 

 

Члан 39.  

На поступак отварања понуда примењују се прописи којима се уређујујавненабавке.  

Отварање понуда се спроводи на месту и у време који су наведениу  позиву за подношење понуда, као и у конкурсној документацији.  

Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Наручилац ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.   

Прeдстaвник пoнуђaчa кojи учeствуje у пoступку oтвaрaњa пoнудa имa прaвo дa приликoм oтвaрaњa пoнудa изврши увид у пoдaткe из пoнудe кojи сe унoсe у зaписник o oтвaрaњу пoнудa.  

Приликом отварања понуда комисија сачињава записник, који садржи податке предвиђене Законом. Образац записника саставни је део овог правилника. 

Записник о отварању понуда потписују чланови Комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника а понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда доставља се записник у року од три дана од дана отварања. 

 

 

Начин поступања у фази стручне оцене понуда  

 

Члан 40. 

Комисијаза јавну набавку је дужна да, након отварања понуда, приступи стручној оцени понуда у складу са Законом, и о прегледу и оцени понуда за јавну набавку сачини извештај о стручној оцени понуда  

Извештај из става 1. овог члана мора да садржи нарочито следеће податке:  

1) предмет јавне набавке; 

2) процењену вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију; 

3) основне податке о понуђачима; 

4) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда; 

5) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена; 

6) начин примене методологије доделе пондера; 

7) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача. 

           Образац извештаја је саставни део овог правилника. 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на извештај о стручној оцени пријава.  

 

Доношење одлуке у поступку   

 

Члан 41. 

У складу са Извештајем о стручној оцени понуда, комисија за јавну набавку припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о закључењу оквирног споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, односно предлог одлуке о признавању квалификације, који мора бити образложен и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству. 

Предлог одлуке из става 1. овог члана доставља се овлашћеном лицу на потписивање 

Потписана одлука се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења. 

 

 

Начин поступања у току закључивања уговора 

 

Члан 42.  

По истеку рока за подношење захтева за заштиту права којим се оспорава одлука о додели уговора, односно одлука о закључењу оквирног споразума, те уколико у року предвиђеним Законом нијеподнетзахтев за заштиту права или језахтев за заштиту права одбачен или одбијен, служба набавке сачињава предлог уговора, односнооквирногспоразума, а исти мора одговаратимоделу из конкурснедокументације. 

Служба набавке упућује у процедуру потписивања предлог уговора, којинаконпрегледа и парафирања у [навести ко у складу са организационом структуром парафира наведена акта], потписујеовлашћено лице[навести лице које је овлашћено да потписује уговоре о јавној набавци]у року не дужем од пет дана.  

Уговор се сачињава у довољномбројупримерака[навести потребан број примерака, према потреби наручиоца].  

Наконпотписивања уговора од стране овлашћеног лица, служба набавке доставља примерке уговора на потписивањедругојуговорнојстрани. 

Служба набавке достављапотписанипримерак уговора [нпр. кориснику набавке, служби финансија и сл] 

 

 

Поступање у случају подношења захтева за заштиту права  

 

Члан 43.  

Комисијапоступа по пријемузахтева за заштиту права, у складу са Законом.  

У случају потребе за стручномпомоћи, комисијапоступа у складу сачланом36. Правилника 

 

Овлашћења и одговорности у поступку јавне набавке  

 

Члан 44. 

Служба набавкекоординира рад комисија за јавне набавке, пружастручнупомоћкомисији у вези саспровођењем поступка и обавља друге активности у вези саспровођењем поступка јавне набавке.  

За законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и доношење одлука, решења и других аката у поступку јавне набавке одговорни су: руководилац наручиоца, служба набавке и комисија за јавну набавку 

Акте у поступку јавне набавке сачињава служба набавке, а комисија за јавну набавку сачињава конкурсну документацију, записник о отварању понуда и извештај о стручној оцени понуда.  

Служба набавке и подносилац захтева одређују обликовање јавне набавке по партијама.  

Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређује комисија за јавну набавку.  

Техничке спецификације предмета јавне набавке одређује подносилац захтева и одговоран је за исте, а дужан је да потпише и овери сваку страницу техничких спецификација.   

Техничке спецификације, као обавезан део конкурсне документације, подносилац захтева одређујена начин којићеомогућитизадовољавањестварних потреба наручиоца и истовременоомогућити широком кругу понуђача да поднесу одговарајућепонуде 

Комисија може извршити измене техничких спецификација, уз претходно прибављену сагласност подносиоца захтева 

Критеријуме за доделу уговораи елементе критеријума, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума, начин навођења, описивања и вредновања елемената критеријума у конкурсној документацији, утврђујекомисија, узимајући у обзир врсту, техничку сложеност, трајање, вредност јавне набавке и сл.  

Утврђивање упоредивости понуђене цене са тржишном ценом врши подносилац захтева за покретање поступка јавне набавке и комисија. 

Модел уговора сачињава комисија, а уколико модел уговора који комисија припрема као саставни део конкурсне документације захтева посебна стручна знања, комисија може захтевати стручну помоћ организационих јединица.  

У поступку заштите права поступа комисија за набавку, која може захтевати стручну помоћ правне и осталих стручних служби.Акојезахтев за заштиту права уредан, благовремен и изјављен од стране овлашћеног лица, комисија за јавну набавку једужна да на основу чињеничногстања, у име и за рачуннаручиоцаодлучи по поднетомзахтеву, такоштосапримљенимзахтевом за заштиту права предузимарадње на начин, у роковима и у складу са поступкомкојије прописан Законом.  

За поступање у роковима за закључење уговора, одговоран је руководилац наручиоца и служба набавке.  

Прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним набавкамаУправи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији врши служба набавке. Служба набавке извештаје доставља након потписивања од стране овлашћеног лица.   

 

 

 

Начин обезбеђивања конкуренције  

 

Члан 45. 

Конкуренција у свим поступцима јавне набавке обезбеђује се у складу са Законом, уз обавезу примене начела транспарентности поступка јавне набавке.   

У поступку јавне набавке неопходно је одредити услове за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуме за доделу уговора на начин који обезбеђује учешће што већег броја понуђача и подносиоца пријава и који не ствара дискриминацију међу понуђачима.  

У циљу обезбеђивања конкуренције, у поступку јавне набавке мале вредности позив може да се упути на адресе најмање три лица која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица 

У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда позив се упућује, увек ако је то могуће, на адресе најмање три лица која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица.  

У случају набавки на које се Закон не примењује позив се упућује, увек ако је то могуће, на адресе најмање три лица која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица.  

До сазнања о потенцијалним понуђачима који могу да изврше предмет јавне набавке, долази се истраживањем тржишта на начин одређен у делу планирања набавки.   

 

Начин поступања у циљу заштите података и одређивање поверљивости 

 

Члан 46.  

Служба набавке, чланови комисије, као и сви запослени који су имали увид у податке о понуђачима које је као поверљиве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди, дужни су да исте чувају као поверљиве и одбију давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди 

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

Понуде и сва документација из поступка набавке, чува се у служби набавке [наручилац одређује место чувања документације, у складу са својом организацијом], која је дужна да предузме све мере у циљу заштите података у складу са законом.   

Свим лицима која учествују у спровођењу поступка јавне набавке, односно у припреми конкурсне документације за јавну набавку или појединих њених делова, забрањено је да трећим лицима саопштавају било које незваничне податке у вези са јавном набавком. 

Документација се чува у служби набавке до извршења уговора, након чега се доставља надлежној организационој јединици на архивирање.  

 

 

Одређивање поверљивости 

 

Члан 47 

У конкурсној документацији може се захтевати заштита поверљивости података којисе понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

Преузимање конкурсне документације може се условити потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. 

За одређивање поверљивости података овлашћена је и одговорна организациона јединица [навести назив организационе јединице], која је дужна да информације о поверљивим подацима наручиоца достави служби набавке 

Служба набавке, за сваку конкретну набавку приликом достављања решења о именовању,члановима комисије доставља и информацију о поверљивим  подацима.   

Комисија је дужна да поступа са поверљивим подацима у складу са Законом. 

 

Начин евидентирања свих радњи и аката, чувања документације у вези са јавним набавкама и вођења евиденције закључених уговора  и добављача 

 

Члан 48. 

Наручилац је дужан да евидентира све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења јавне набавке, да чува сву документацију везану за јавне набавке у складу са прописима који уређују област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека уговореног рока за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке о обустави поступка и да води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача. 

Служба набавкеједужна да прикупља и евидентираподатке о поступцимајавних набавки и закљученимуговорима о јавнимнабавкама, као и да Управи за јавне набавке достављатромесечниизвештајнајкасније до 10-ог у месецукоји следи по истеку тромесечја, у складу са Законом. 

Тромесечни извештај из става 1. овог члана потписује руководилац наручиоца или лице које он овласти. 

Након извршења уговора о јавној набавци или коначности одлуке о обустави поступка, служба набавке сву документацију доставља служби за архивирање, која је дужна да чува сву документацију везану за јавне набавке у складу са прописима који уређују област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека уговореног рока за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке о обустави поступка. 

Служба набавкеводи евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача, у писаној и/или електронској форми. 

 

Набавке на које се закон не примењује  

Члан 49. 

Закон о јавним  набавкама се не примењује на набавке чија је укупна вреднсот на годишњем нивоу мања од 500.000,00 динара без ПДВ-а  односно 600.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Контрола јавних набавки 

 

Члан 50 

Контролу јавних набавки врши организациона јединица задужена за контролу јавних набавки наручиоца. 

Запослени у организационој јединици задуженој за контролу јавних набавки у обављању својих послова поступају одговорно, објективно, стручно, поштују принципе поверљивости података.  

 

Члан 51.     

Контрола јавних набавки обухвата контролу мера, радњи и аката наручиоца у поступку планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци, и то:  

 1. поступка планирања и целисходности планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и делатности наручиоца; 

 1. критеријума за сачињавање техничке спецификације;  

 1. начина испитивања тржишта;  

 1. оправданости додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и критеријума за доделу уговора;  

 1. начина и рокова плаћања, авансе, гаранције за дате авансе; 

 1. извршења уговора, а посебно квалитет испоручених добaра и пружених услуга, односно изведених радова;  

 1. стања залиха; 

 1. начина коришћења добара и услуга.  

 

 

Члан 52. 

Контрола јавних набавки се спроводи у складу са донетим годишњим планом контроле, који припрема организациона јединица задужена за контролу јавних набавки, а одобрава руководилац наручиоца. План се доноси до краја текуће године за следећу годину или у року од 10 дана од дана доношења плана јавних набавки. 

План контроле јавних набавки садржи: предмет контроле, циљ контроле, субјект контроле, оквирне датуме вршења контроле, број ангажованих контролора.  

Предмет контроле се одређује на основу: вредности поступка, предмета набавке, процене ризика, учесталости набавке и др.   

План контроле се доставља органу који врши надзор над пословањем наручиоца. 

Измена плана контроле се врши на начин и по поступку за доношење плана контроле јавних набавки. 

Уколико постоје сазнања која указују на евентуалне слабости у поступку планирања, спровођења или извршења набавки, а чија контрола није предвиђена планом контроле за текућу годину, може се спровести и ванредна контрола. Ванредна контрола се спроводи на иницијативу руководиоца наручиоца или организационе јединице задужене за контролу јавних набавки.  

Уколико је иницијатор ванредне контроле руководилац наручиоца, контрола се спроводи на основу одлуке наручиоца. 

Уколико је иницијатор ванредне контроле организациона јединица за контролу јавних набавки, контрола се спроводи након што се о контроли и разлозима за њено спровођење упозна руководилац наручиоца.  

 Ванредна контрола се спроводи по поступку за спровођење редовних контрола. 

Контрола се може вршити у току и након планирања набавки, спровођења поступка јавне набавке и извршења уговора о јавној набавци. 

Вршење контроле не задржава поступак планирања, спровођења или извршења набавки.  

 

Члан 53. 

У току вршења контроле јавних набавки, организационе јединице су дужне да доставе организационој јединици задуженој за контролу јавних набавки тражене информације и документа која су у њиховом поседу или под њиховом контролом, у реалном року који одреди организациона јединица задужена за контролу јавних набавки, а који омогућава организационој јединици да припреми и достави тражену документацију или информације.  

Комуникација у току вршења контроле се обавља писаним путем.  

 

Члан 54. 

Организациона јединица задужена за контролу јавних набавки сачињава нацрт извештаја о спроведеној контроли који доставља субјекту контроле на изјашњење. На нацрт извештаја, субјекат контроле, може дати писани приговор у року од осам дана од дана достављања нацрта. Приговор субјекта контроле, може изменити налаз контроле уколико је образложен и садржи доказе који потврђују наводе из приговора. 

 

Члан 55. 

Након усаглашавања нацрта извештаја, организациона јединица задужена за контролу јавних набавки сачињава извештај о спроведеној контроли који доставља руководиоцу наручиоца, субјекту контроле и органу који врши надзор над пословањем наручиоца.   

Извештај о спроведеној контроли садржи: 

 1. циљ контроле; 

 1. предмет контроле; 

 1. време почетка и завршетка контроле; 

 1. име лица које је вршило контролу; 

 1. списак документације над којом је остварен увид током контроле; 

 1. налаз, закључак, предлог мера и препоруке које се односе на: 

 1.  унапређење поступка јавних набавки код наручиоца; 

 1.  отклањање утврђених неправилности; 

 1.  спречавање ризика корупције у вези са поступком јавне набавке; 

 1.  предузимање мера на основу резултата спроведене контроле; 

 1. потпис лица које/а су вршила контролу и потпис руководиоца службе за контролу. 

 

Члан 56. 

Организациона јединица задужена за контролу јавних набавки сачињава годишњи извештај о раду који подноси руководиоцу наручиоца и органу који врши надзор над пословањем наручиоца, најкасније до 31. децембра текуће године.   

 

Начин праћења извршења уговора о јавној набавци       

 

Правила за достављање уговора и потребне документације унутар наручиоца 

 

Члан 57. 

Служба набавкенепосредно по закључењу уговора о јавној набавци, уговор доставља:  

- организационој/им јединици/ама која/е је/су, у складу са делокругом рада, одговорна/е за праћење извршења уговора; 

- организационој јединици у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија;  

- другим организационим јединицама које могу бити укључене у праћење извршењауговора, које су корисници испоручених добара, пружених услуга или изведених радова или на чије ће активности утицати извршење уговора.   

 

 

Правила комуникације са другом уговорном страном  

у вези са извршењем уговора 

 

Члан 58.    

Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци одвија се искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом 

Комуникацију са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци може вршити само лице које је овлашћено од стране руководиоца организационе јединице у чијем је делокругу располагање добрима, услугама или радовима који су предмет уговора о јавној набавци, односно у чијем је делокругу њихово управљање (у даљем тексту: организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци) 

Наручилац одмах по закључењу уговора о јавној набавци обавештава другу уговорну страну о контакт подацима лица које је овлашћено да врши комуникацију у вези са праћењем извршења уговора.  

 

Одређивање лица за праћење извршења уговора о јавним набавкама 

 

Члан 59.    

Руководилац организационе јединице у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци, писаним налогом именује лице/а које/а ће вршити квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, односно које/а ће вршити остале потребне радње у вези са праћењем извршења уговора о јавној набавци.  

Пријемдобара, услуга и радоваможе се вршити и комисијски. Комисију решењем именујеруководилац из става 1. овог члана.  

 

 

Критеријуми, правила и начин провере квантитета и квалитета испоручених добара, пружених услуга или изведених радова   

 

Члан 60.  

Лице/а које/а је/су именовано/а да врши квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, проверава/ју 

- да ли количинаиспоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговара уговореном;  

- да ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговарају уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом.  

 

Правила за потписивање докумената о  

извршеном пријему добара, услуга или радова  

 

Члан 61 

Лице/а које/а је/су именовано/а да врши квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, сачињава/ју 

- записник о квантитативном пријему добара, услуга или радова, чиме се  потврђује  пријем  одређене  количине  и  тражене  врсте  добара, услуга или радова, као  и  пријем  неопходне  документације (уговор, отпремница,  улазни  рачун  и  сл.) и   

- записник о квалитативном пријему добара, услуга или радова, чиме  се  потврђује да испоручена добра, услуге или радови у свему одговарају  уговореним  

Записници се потписују од стране запосленог/их из става 1. овог члана и овлашћеног представника друге уговорне стране и сачињавају се у два истоветна примерка, од чега по један примерак задржава свака уговорна страна.   

 

Правила поступања у случају рекламација у вези са извршењем уговора  

 

Члан 62 

У случају када лице/а које/а је/су именовано/а да врши радње у вези са праћењем извршења уговора о јавним набавкама утврди да количина или квалитет испоруке не одговара уговореном, оно/а не сачињава/ју записник о квантитативном пријему и записник о квалитативном пријему, већ сачињава/ју и потписује/јурекламациони записник, у коме наводи у чему испорука није у складу са уговореним.  

Организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавцирекламациони записник доставља Служби набавке.  

Служба набавкедоставља другој уговорној страни рекламациони записник и даље поступа поводом рекламације у вези са извршењем уговора.    

Поступање по рекламацији уређује се уговором о јавној набавци, законом којим се уређују облигациони односи и другим прописима који уређују ову област.  

 

Правила пријема и оверавања рачуна и других докумената за плаћање  

 

Члан 63 

Рачуни и друга документа за плаћање примају се у складу са општим актима и истог дана се достављају организационој јединици у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна, осим оних рачуна који су насловљенина организациону јединицу у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци,када се ти рачуни примају на начин утврђен у ставу 5. овог члана.  

После пријема рачуна за испоручена добра, пружене услуге или изведене радове,организациона јединица у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна контролише  постојање  обавезних  података на рачуну који су  прописани законом, а код увоза добара и комплетност документације о  извршеном увозу, као и уговорене рокове и услове плаћања.  

Ако рачун не садржи све податке прописане законом или ако документација о извршеном увозу није комплетна, организациона јединица у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна враћа рачун издаваоцу рачуна. 

Након описане контроле, рачун се без одлагања доставља организационој јединици у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци,  ради  контроле  података  који  се  односе  на  врсту,  количину,  квалитет  и  цене  добара,  услуга  или  радова.  После  контроле  ових  података, на рачуну се потписују запослени који су у складу са писаним налогом извршили квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова и  руководилац организационејединице у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци, чиме потврђују тачност тих података.Овај рачун се након тога доставља организационој јединици у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна 

Када се рачун прими у организационој јединици у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавциконтрола и потписивање тог  рачуна  спроводи  се  одмах, на описан начин, и доставља се организационој јединици у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна, које накнадно врши контролу из става2. овог члана.  

У случају да се контролом из става 4. овогчлана утврди неисправност рачуна – он се  оспорава, уз  сачињавање  службене  белешке у којој се  наводе  разлози тог оспоравања и коју потписује руководилац организационе јединице  у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци. Ова се белешка доставља руководиоцу организационе јединице у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна, ради рекламације издаваоцу тог рачуна.  

Након извршене контроле и комплетирања пратеће документaције за плаћање, организациона јединица у чијем су делокругу послови контроле и обраде рачуна рачун обрађује и доставља на плаћање организационој јединици у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија.  

 

 

Правила поступка реализације  

уговорених средстава финансијског обезбеђења  

 

Члан 64 

У случају када утврди разлоге за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења, организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци,о томе без одлагања обавештава Службу набавке, уз достављање потребних образложења и доказа.  

Служба набавке у сарадњи са правном службомпровераваиспуњеност услова за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења и, уколико су за то испуњени услови, обавештава организациону јединицу у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија, која врши реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења у складу са важећим прописима.  

Организациона јединица у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија: 

- одмах након реализације уговорених средстава финансијског обезбеђења о томе обавештава организациону јединицу у чијем су делокругу послови јавних набавки;   

- води евиденцију реализованих уговорених средстава финансијског обезбеђења, о чему сачињава годишњи извештај који доставља руководиоцу наручиоца.   

 

 

Правила стављања добара на располагање корисницима унутар наручиоца 

 

Члан 65 

Добра се крајњим корисницима стављају на располагање на основу документа – требовање, који организационој јединици у чијем је делокругу магацинско пословање достављају руководиоци организационих јединица.  

Добра се додељују на коришћење на основу личног задужења  запосленог средствима која само он користи.  

Добра која су додељена на коришћење организационој јединици за обављање послова из њеног делокруга а нису погодна за лично задужење, евидентирају се по припадности организационој јединици, на основу задужења руководиоца организационе јединице.     

Правила поступања у вези са изменом уговора  

 

Члан 66 

Организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци, у случају потребе за изменом уговора о јавној набавци, о томе обавештава Службу набавке.     

Уколико друга уговорна страна захтева измену уговора о јавној набавци, организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци овај захтев заједно са својим мишљењем о потреби и оправданости захтеваних измена, доставља Служби набавке 

Служба набавкепроверава да ли су испуњени законом прописани услови за измену уговора о јавној набавци.  

Уколико су испуњени законом прописани услови за измену уговора о јавној набавци, Служба набавкеизрађује предлог одлуке о измени уговора и предлог анекса уговора, које доставља на потпис овлашћеном лицу.   

Служба набавкеу року од три дана од дана доношења одлуку објављује на Порталу јавних набавки и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији     

 

 

Поступање у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року  

 

Члан 67 

Организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци, у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року, о томе обавештава другу уговорну страну 

Уколико друга уговорна страна не отклони грешке у гарантном рокуу складу са уговором, организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавним набавкама о томе обавештава Службу набавке 

Служба набавке у сарадњи са правном службомпроверава испуњеност услова за реализацију уговореног средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и, уколико су за то испуњени услови, обавештава организациону јединицу у чијем су делокругу послови рачуноводства и финансија, која реализује средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. 

 

 

 

 

 

 

Правила за састављање извештаја (анализе) о извршењу уговора  

 

Члан 68 

Организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора, сачињава извештај о извршењу уговора, који нарочито садржи:  

- опис тока извршења уговора; 

- укупну реализовану вредност уговора;  

- уочене проблеме током извршења уговора;  

- евентуалне предлоге за побољшање.  

Извештај о свим уговорима који су реализовани у том тромесечјуорганизациона јединица из става 1. овог члана доставља Служби набавке најкасније до 5. у месецу који следи по истеку тромесечја.    

 

Усавршавање запослених који обављају послове јавних набавки  

 

Члан 69 

Наручилац ће омогућити континуирано стручно усавршавање запослених који обављају послове јавних набавки 

Програм усавршавања запослених који обављају послове јавних набавки сачиниће организациона јединица у чијем су делокругу послови људских ресурса.   

 

 

Завршна